Bouwen met betrokken mensen

Historie

“Al meer dan 30 jaar actief in midden Nederland”

 

De oorsprong van de Noordersluis Bouwgroep gaat terug naar 1984. In dat jaar richtten de huidige aandeelhouders Bouwbedrijf Noordersluis op. Met drie fulltime medewerkers werden voornamelijk onderhoudswerkzaamheden verricht. In de loop der jaren groeide het Bouwbedrijf door naar een professionele Bouwgroep welke haar activiteiten verbreedde in de nieuwbouw van woning- en utiliteitsbouw.

 

 

Onze Diensten

‘‘Bouwen met betrokken mensen’’

 

De Noordersluis Bouwgroep is actief in ontwikkelen en bouwen.

De Noordersluis Bouwgroep wil graag op een moderne en vooruitstrevende wijze invulling geven aan het realiseren van projecten op het gebied van:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Kleinbouw
 • Renovatie en onderhoud

 

Onze opdrachtgevers komen vanuit de particuliere, zakelijke en de professionele markt. De Noordersluis Bouwgroep biedt haar opdrachtgevers een totaalpakket, dat wil zeggen dat wij de projectvoorbereiding, werkvoorbereiding, inkoop en uitvoering voor u kunnen uitvoeren. Voor een aantal activiteiten schakelen wij de deskundigheid van onze onderaannemers in. In alle fasen van het bouwproces kunt u bij de Noordersluis Bouwgroep rekenen op persoonlijke begeleiding en een vast contactpersoon. Onze mensen voelen zich betrokken bij alle bouwfasen van het project!

 


Onze missie

Noordersluis is een ontwikkelende bouwer in het midden van Nederland. Om de continuïteit voor de komende jaren te waarborgen moeten we vooruit kijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Wij veranderen mee in een snel veranderende wereld. Dat betekent dat we rekening houden met de wensen van onze opdrachtgevers en onze producten hier zo goed mogelijk op afstemmen.

Bouwen met betrokken mensen en waarde creëren om het verschil te maken, daar draait het om!

Wij creëren een prettige en veilige werkomgeving voor zowel onze opdrachtgevers, medewerkers, nevenaannemers en leveranciers. Dit doen wij door goed te luisteren naar onze stakeholders om daarmee aan te sluiten op hun wensen. Door een succesvol netwerk van opdrachtgevers, medewerkers en leverancier creëren we toegevoegde waarde voor de toekomst die we mede kunnen inzetten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Onze missie en visie komt tot uiting in ons beeldmerk. De vier poppetjes staan voor onze opdrachtgevers, onze medewerkers, onze nevenaannemers en onze leveranciers. De pijl vooruit geeft aan dat we door samenwerken en betrokkenheid naar elkaar verder komen; Bouwen met betrokken mensen.

 

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfscultuur; wij richten onze ondernemersactiviteiten op de 3 P’s:

 

 1. People             (mensen)
 2. Planet             (planeet / milieu)
 3. Profit               (opbrengst / winst)

 

 

Kernwaarden binnen onze organisatie:

 

 • Betrokkenheid:
  Wij hebben persoonlijke aandacht en respect voor alle mensen en organisaties waarmee wij samenwerken.
 • Betrouwbaarheid:
  Wij maken eerlijke en heldere afspraken, zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en zijn daarbij open en eerlijk in onze communicatie.
 • Flexibiliteit:
  Wij hebben een platte organisatiestructuur waardoor we onze mensen eenvoudig kunnen laten matchen met de behoeften binnen onze organisatie. Hierdoor kan er zeer efficiënt gewerkt worden en kan ook de besluitvorming snel gaan wanneer dat nodig is.
 • Goed ondernemerschap:
  Wij spelen actief en creatief in op de behoeften van onze klanten en de samenleving. Hierbij gaan we maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg, waarbij we te allen tijde gericht zijn en blijven op een goed resultaat en duurzaamheid.

 


Onze organisatie

Het beheersen van de bedrijfsprocessen, het tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, het verminderen van de risico’s en het continu verbeteren van de prestaties is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van Noordersluis Bouwgroep. De onderlinge werkafspraken, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn organisatorisch verankerd in het Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) systeem. Het beleid is erop gericht de prestaties continu te verbeteren en de risico’s te verminderen, rekening houdende met de bedrijfseconomische randvoorwaarden die door het management worden gesteld. Bij verandering van bedrijfsprocessen zal te allen tijde een op preventie gerichte aanpak gehanteerd worden.

 

Om het beleid te realiseren, heeft Noordersluis Bouwgroep doelstellingen omschreven, acties gepland en middelen gereserveerd. Risicovolle en belastende bedrijfsprocessen voor de KAM-aspecten worden zorgvuldig beheerst door een stelsel van werkafspraken, controle momenten, metingen en monitoren. Dit beleid wordt concreet uitgewerkt in een KAM jaarplan.

 

Bij de reguliere KAM Directiebeoordeling wordt geëvalueerd in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Indien gewenst wordt tot corrigerende c.q. preventieve acties besloten. Tevens wordt dan vastgesteld in hoeverre Noordersluis Bouwgroep voldoet aan wet- en regelgeving, welke externe ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het KAM-beleid en de onderliggende doel- en taakstellingen. Resultaten van het KAM-beleid worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarverslag.

 

Eén lid van de directie is aangesteld als KAM directievertegenwoordiger. Deze draagt zorg voor handhaving van het KAM-systeem in al haar facetten en bevordert, samen met de lijnmanagers, het KAM-bewustzijn en de pro-activiteit ten aanzien van het continu verbeteren bij de medewerkers.

 

 

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM)

De Noordersluis Bouwgroep wil al haar kansen benutten, de KAM (gerelateerde) risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering in kaart brengen, beheersen en waar mogelijk verminderen. De Noordersluis Bouwgroep streeft dan ook naar een vorm van integraal kwaliteitsmanagement, waarbij het gaat om een continue verbetering van de totale organisatie door het evenwichtig ontwikkelen van strategieën, processen, medewerkers en middelen.

 

Daarnaast wil de directie kunnen aantonen dat de vestigingen van de Noordersluis Bouwgroep tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving en hanteert een KAM-systeem dat voldoet aan de actuele NEN-EN-ISO 9001 en VCA** normcriteria, onder de scope:

 

”Het begeleiden en uitvoeren van bouwkundige werken
en onderhoudswerken in de woning- en utiliteitsbouw.”

 

ISO 9001:2015 § 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten, is niet van toepassing.

 


Kwaliteitsbeleid

De Noordersluis Bouwgroep wil in haar marktgebied bekend staan als een partner die garant staat voor productkwaliteit en betrouwbaarheid. Om de beoogde productkwaliteit te behalen, investeert de Noordersluis Bouwgroep veel in haar eigen personeel en werkt daarnaast samen met partners waarmee een lange duurzame relatie is opgebouwd. De Noordersluis Bouwgroep heeft haar eigen KAM kwaliteitssysteem, waarin haar werkwijze is vastgelegd.

 

Dit KAM kwaliteitssysteem is opgezet conform de ISO 9001 norm en wordt voortdurend aangepast op basis van praktijkervaringen en resultaten uit interne- en externe audits.

 

Binnen de Noordersluis Bouwgroep is Bouwbedrijf Noordersluis NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

 

Arbobeleid

De Noordersluis Bouwgroep vindt de veiligheid voor haar werknemers van primair belang en is dan ook continu bezig om de risico’s m.b.t. persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen. Wij willen alle V&G (gerelateerde) risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering in kaart brengen, beheersen en waar mogelijk verminderen. We streven naar een systeem, waarbij het gaat om een continue verbetering van de totale organisatie door het evenwichtig ontwikkelen van strategieën, processen, medewerkers en middelen.

 

Om de veiligheid te waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om ons bouwbedrijf conform de VCA** norm te certificeren en samen te werken met partners die werken conform de Arbowet.

 

Doel van het Arbobeleid

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers. Het werk moet niet alleen veilig gedaan worden, maar onze medewerkers moeten zich ook prettig voelen, plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar omgaan. Daarom hanteren wij een bedrijfsklimaat, waarin we elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen m.b.t ons Arbobeleid, die kunnen leiden tot een nog veiliger en gezonder arbeidsklimaat.

 

Het managementteam (MT) hecht grote waarde aan optimale arbeidsomstandigheden en is altijd bereid, daar waar mogelijk, aanpassingen te doen om deze verder te verbeteren. Daarbij worden ook de bijdragen – die tot verbeteringen leiden – vanuit onze medewerkers zeer op prijs gesteld.

 

Verantwoordelijken voor de Arbozorg

De verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de Arbozorg ligt bij:

 • managementteam;
 • preventiemedewerker;
 • bedrijfshulpverlener(s);
 • vertrouwenspersoon;
 • alle (deskundige) medewerkers.

 

Iedereen vervult een rol in de Arbozorg; er is niet per definitie sprake van specifieke functies.

 


Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Noordersluis Bouwgroep wil al haar kansen benutten, de V&G (gerelateerde) risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering in kaart brengen, beheersen en waar mogelijk verminderen. Wij streven naar een vorm van integraal V&G management, waarbij het gaat om een continue verbetering van de totale organisatie door het evenwichtig ontwikkelen van nieuwe strategieën, productinnovaties, medewerkers en middelen. De directie wil tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving.

 

Het beleid is erop gericht om alle kwaliteit, Arbo en milieuaspecten op een zeer hoog peil te brengen en te borgen. De basis hiervan is ons KAM systeem, waarbij voor alle medewerkers (eigen en tijdelijke) de volgende uitgangspunten gelden:

 • Wij betrekken de V&G aspecten in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten;
 • Wij creëren een werkomgeving waarin persoonlijk letsel, veiligheid- gezondheid- risico’s milieu en materiële schade voor eenieder – dus ook voor derden – zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Wij informeren klanten over kwaliteits-, arbo- en milieu- aspecten van de door ons te te leveren producten of diensten;
 • Wij geven prioriteit aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven het terugdringen van andere risico’s;
 • Discriminatie in welke vorm dan ook, seksuele intimidatie, gebruik van drugs, alcohol en geweld worden niet getolereerd. Vertrouwelijke meldingen hierover, kunnen gedaan worden bij onze vertrouwenspersoon of bij onze Arbodienst.;
 • Wij geven – waar noodzakelijk – aandacht voor speciale groepen, zoals jeugdigen, ouderen, zwangere vrouwen en gehandicapten; (zie de gerelateerde artikelen in de RI&E)
 • Wij onderhouden – zowel in- als extern – een open communicatie;
 • Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • Wij streven naar continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

 

De zorg voor V&G ligt bij ons allemaal!

Ons beleid is erop gericht de prestaties continu te verbeteren en de risico’s te verminderen, rekening houdend met de bedrijfseconomische randvoorwaarden. Het beheersen van de bedrijfsprocessen, het tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, het verminderen van de risico’s en het continu verbeteren van de prestaties is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Bij verandering van bedrijfsprocessen zal te allen tijde een op preventie gerichte aanpak gehanteerd worden. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg voor milieu en een hoge kwaliteit gewaarborgd blijft. De directie zal dit d.m.v. voorlichting en opleiding ondersteunen en erop toezien dat dit gebeurt zoals hierboven omschreven.

 

Preventieve zorg

Wij willen risico’s m.b.t. veiligheid, gezondheid, geestelijke- en lichamelijke arbeidsbelasting zo veel mogelijk voorkomen c.q. beheersen. Hierin heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol m.b.t. het opstellen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) incl. het geïntegreerde Plan van Aanpak (PVA), het (helpen) uitvoeren van het PVA, diverse preventieve taken en het adviseren van het MT. In het PVA wordt – waar gewenst – gebruik gemaakt van beschikbare middelen uit de branche gerelateerd Arbocatalogus.

 


Deskundige ondersteuning

Wij laten ons bijstaan door de arbodienst m.b.t. de vangnetregeling, maatwerkregeling, etc.

Onze medewerkers hebben – als zij dat willen – direct toegang tot de bedrijfsarts en hebben, indien gewenst, recht op het uit laten voeren van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Dit wordt ook wel Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) genoemd.

 

De werkwijze van de arbodienst is contractueel vastgelegd en wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Arbocommissie

Gezien de grootte van de organisatie is dit niet van toepassing.

Op het moment dat dit relevant wordt, zullen wij ervoor zorgdragen dat deze commissie haar taken naar behoren kan vervullen en constructief overleg kan voeren met alle bij de arbozorg betrokkenen verantwoordelijken.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) & Plan van Aanpak (PVA)

Wij hebben een overzicht opgesteld van mogelijke risico’s op de werkplekken. Met deze RI&E zijn deze mogelijke risico’s gestructureerd in beeld gebracht; aansluitend is een PVA gemaakt. Hiermee wordt de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperkt.

 

De RI&E kent de volgende stappen:

 • Opstellen van een lijst met mogelijke risico’s;
 • Analyseren / beoordelen van deze risico’s;
 • Opstellen van een PVA (incl. prioriteitstelling);
 • Toetsing door de arbodienst
 • Periodiek evalueren/ bijstellen van het PVA.

 

De RI&E beschrijft o.a. de volgende risico’s:

 • Aanwezigheid van c.q. werken met gevaarlijke stoffen;
 • Aanwezigheid van biologische agentia;
 • Risico’s m.b.t. geestelijke en lichamelijke overbelasting;
 • Gezondheidsbelasting bij (langdurig) beeldschermwerk;
 • Lawaai en geluidsbelasting;
 • Staat c.q. keuring van arbeidsmiddelen en mogelijke gevaren die zij opleveren;
 • Inrichting van de arbeidsplaatsen;
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • Seksuele intimidatie, geweld, discriminatie, etc.;
 • Arbeidstijden;
 • Medewerkers die tot specifieke risicogroepen behoren;
 • Etc.

 


Bedrijfshulpverlening

Noordersluis Bouwgroep heeft ruim voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) in dienst. Actualiteit van de opleiding wordt actief bewaakt bij de 4-wekelijkse KAM-rapportages.

Op onze projecten wordt BHV via onze KAM-Projectenplannen geregeld. Voor onze vestiging is een calamiteitenplan opgesteld, op basis waarvan jaarlijks een ontruimingsoefening wordt gehouden. Hierbij wordt de effectiviteit van het calamiteitenplan getoetst c.q. geëvalueerd. Waar gewenst wordt het plan bijgesteld.

 

Verzuimbeleid

Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van ons Arbo- en personeelsbeleid. Het doel is om verzuim te beheersen c.q. te verminderen. Het beleid moet zorgen voor een optimaal werkklimaat, gezonde arbeidsomstandigheden en goede werkverhoudingen en wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Doelstellingen zijn:

 • Inzetbaarheid van medewerkers garanderen;
 • Ziekteverzuim beheersen;
 • Werkdruk beheersen;
 • Productiviteit en continuïteit optimaliseren.

 

De regels zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. Een en ander kan echter alleen goed functioneren bij betrokkenheid van MT en medewerkers. Gezamenlijk zijn zij dan ook verantwoordelijkheid voor het slagen van dit beleid. Verzuimbeleid en -protocol voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Wij worden hierbij ondersteund door Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) m.b.t. de vangnetregeling, maatwerkregeling, etc.

 

Verzuimgegevens worden jaarlijks geëvalueerd; doelstellen worden evt. bijgesteld.

 

Voorlichting en onderricht

Wij geven structureel voorlichting (werkinstructies, toolbox, etc.) m.b.t. het gebruik van arbeidsmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Voor zover van toepassing besteden we ook aandacht aan mogelijke kwetsbare groepen in ons bedrijf.

(Zie hiervoor de relevante paragrafen in de RI&E)

 

Agressie, intimidatie en geweld

Wij hanteren een beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, racisme, etc. Een gedragscode en de vertrouwenspersoon maken hiervan onderdeel uit.

 

Arbeidstijden

Bij het vaststellen van werktijden, en/of werkschema’s, hanteren wij de Arbeidstijdenwet en de van toepassing zijnde CAO (Bouw & Infra). Bij het indelen van werkzaamheden wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van onze medewerkers.

 


Registratie van arbeidsongevallen

We registreren alle (bijna)ongevallen en melden de meldingsplichtige ongevallen bij de Inspectie SZW. Onder “meldingsplichtige ongevallen” worden verstaan: arbeidsongevallen die leiden tot overlijden, blijvend letsel, of ziekenhuisopname.

 

Evaluatie

Ons arbobeleid is volledig geïntegreerd binnen ons strategische beleid. Alle onderdelen worden met enige regelmaat geëvalueerd; dit kan ertoe leiden dat evt. meerjarenplan al voor het einde van de termijn worden aangepast. In de overige situaties, vindt de evaluatie van dit (Arbo)beleidsplan plaats voor het verstrijken van die termijn.

 

Milieubeleid

Duurzaamheid en milieu zijn relevant voor de bouwsector. Weinig andere economische sectoren hebben zo veel raakvlakken met deze onderwerpen als de bouwsector. De Noordersluis Bouwgroep vindt het verantwoord omgaan met mens, milieu en omgeving uitermate belangrijk en spant zich dan ook in om de belangen van het economisch verantwoord, duurzaam en milieubewust bouwen innoverend te verenigen.

 

Op onze projecten worden – waar nodig – maatregelen getroffen om milieuschade te voorkomen.

 

Wij streven naar continue verbetering van alle zaken m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en ondersteunt de doelstellingen van de PEFC en FSC organisaties om de bossen duurzaam te beheren en illegale houtkap te voorkomen.

 

Om bedrijfstechnische redenen geschiedt het leveren en verwerken van PEFC en FSC producten echter slechts op specifiek verzoek van de opdrachtgever. Daarom hebben wij besloten om de voorkeur te geven aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos kunnen leveren.

 

Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke certificering, op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.

 

17 april 2018