Bouwen met betrokken mensen
De Noordersluis Bouwgroep bestaat uit Bouwbedrijf Noordersluis in Lelystad en Bouwbedrijf Timmerman Nijverdal. De Noordersluis Bouwgroep is actief in bouwen en specialisaties en wil graag op een moderne en vooruitstrevende wijze invulling geven aan het realiseren van projecten op het gebied van:

 • Woningbouw;
 • Utiliteitsbouw;
 • Nieuwbouw / Verbouw;
 • Renovatie & Onderhoud;
 • Service & Onderhoud.
 • Onze opdrachtgevers weten ons te vinden vanuit:

 • Professionele markt;
 • – architecten
  – beheermaatschappijen
  – beleggers
  – projectontwikkelaars
  – woningbouwverenigingen
  – woningstichtingen

 • Zakelijke markt;
 • – bedrijven
  – onderwijsinstellingen
  – overheid
  – zorginstellingen

 • Particulieren.
 • De Noordersluis Bouwgroep biedt haar opdrachtgevers een totaalpakket, dat wil zeggen dat wij de totale coördinatie, projectvoorbereiding, werkvoorbereiding, inkoop en complete uitvoering met eigen mensen kunnen uitvoeren. Voor een aantal disciplines schakelen wij de deskundigheid van onderaannemers in. In alle fasen van het proces (advies-, ontwerp- en bouwproces) kunt u bij de Noordersluis Bouwgroep rekenen op persoonlijke begeleiding en een vast aanspreekpunt. Onze mensen voelen zich betrokken bij alle fasen van uw project!

  Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM)
  De Noordersluis Bouwgroep wil al haar kansen benutten, de KAM (gerelateerde) risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering in kaart brengen, beheersen en waar mogelijk verminderen. De Noordersluis Bouwgroep streeft dan ook naar een vorm van integraal kwaliteitsmanagement, waarbij het gaat om een continue verbetering van de totale organisatie door het evenwichtig ontwikkelen van strategieën, processen, medewerkers en middelen.

  Daarnaast wil de directie kunnen aantonen dat de vestigingen van de Noordersluis Bouwgroep tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving en hanteert een KAM-systeem dat voldoet aan de actuele NEN-EN-ISO 9001 en VCA** normcriteria, onder de scope:

  ”Het begeleiden en uitvoeren van bouwkundige werken en ouderhoudswerken in de woning- en utiliteitsbouw.”

  ISO 9001:2015 § 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten, is niet van toepassing.

  Onze organisatie
  Het beheersen van de bedrijfsprocessen, het tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, het verminderen van de risico’s en het continu verbeteren van de prestaties is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van de Noordersluis Bouwgroep. De onderlinge werkafspraken, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn organisatorisch verankerd in het KAM-systeem. Het beleid is erop gericht de prestaties continu te verbeteren en de risico’s te verminderen, rekening houdende met de bedrijfseconomische randvoorwaarden die door het management worden gesteld. Bij verandering van bedrijfsprocessen zal te allen tijde een op preventie gerichte aanpak gehanteerd worden.

  Om het beleid te realiseren worden in het ondernemingsplan van de Noordersluis Bouwgroep doelstellingen omschreven, acties gepland en middelen gereserveerd. Risicovolle en belastende bedrijfsprocessen voor de KAM-aspecten worden zorgvuldig beheerst door een stelsel van werkafspraken, controle momenten, metingen en monitoren. Dit beleid wordt concreet uitgewerkt in een KAM jaarplan.

  Bij de reguliere KAM Directiebeoordeling wordt geëvalueerd in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Indien gewenst wordt tot corrigerende c.q. preventieve acties besloten. Tevens wordt dan vastgesteld in hoeverre de Noordersluis Bouwgroep voldoet aan wet- en regelgeving, welke externe ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op het KAM-beleid en de onderliggende doel- en taakstellingen. Resultaten van het KAM-beleid worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarverslag.

  Eén lid van de directie is aangesteld als KAM directievertegenwoordiger. Deze draagt zorg voor handhaving van het KAM-systeem in al haar facetten en bevordert, samen met de lijnmanagers, het KAM-bewustzijn en de pro-activiteit ten aanzien van het continu verbeteren bij de medewerkers.

  Kwaliteit
  De Noordersluis Bouwgroep wil in haar marktgebied bekend staan als een partner die garant staat voor productkwaliteit en betrouwbaarheid. Om de beoogde productkwaliteit te behalen, investeert de Noordersluis Bouwgroep veel in haar eigen personeel en werkt daarnaast samen met partners waarmee een lange duurzame relatie is opgebouwd. De Noordersluis Bouwgroep heeft haar eigen KAM kwaliteitssysteem, waarin haar werkwijze is vastgelegd.

  Dit KAM kwaliteitssysteem is opgezet conform de ISO 9001 norm en wordt voortdurend aangepast op basis van praktijkervaringen en resultaten uit interne- en externe audits.
  Binnen de Noordersluis Bouwgroep is Bouwbedrijf Noordersluis NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

  Arbeidsomstandigheden
  De Noordersluis Bouwgroep vindt de veiligheid voor haar werknemers, partners en omgeving op en rondom de projecten zeer belangrijk. De Noordersluis Bouwgroep is continu bezig om de risico’s m.b.t. persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen.

  Om de veiligheid te waarborgen, heeft de Noordersluis Bouwgroep ervoor gekozen om haar bouwbedrijven conform de VCA** norm te certificeren en alleen samen te werken met partners die werken conform de Arbowet.

  Milieu
  Duurzaamheid en milieu zijn relevant voor de bouwsector. Weinig andere economische sectoren hebben zo veel raakvlakken met deze onderwerpen als de bouwsector. De Noordersluis Bouwgroep vindt het verantwoord omgaan met mens, milieu en omgeving uitermate belangrijk en spant zich dan ook in om de belangen van het economisch verantwoord, duurzaam en milieubewust bouwen innoverend te verenigen.

  De Noordersluis Bouwgroep streeft naar continue verbetering van alle zaken m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en ondersteunt de doelstellingen van de PEFC en FSC organisaties om de bossen duurzaam te beheren en illegale houtkap te voorkomen. Om bedrijfstechnische redenen geschiedt het leveren en verwerken van PEFC en FSC producten echter slechts op specifiek verzoek van de opdrachtgever. Daarom heeft de Noordersluis Bouwgroep besloten om de voorkeur te geven aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos kunnen leveren. Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke certificering, op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.

  Het KAM beleid is regulier opgenomen binnen het KAM-systeem en wordt tevens periodiek kenbaar gemaakt aan alle medewerkers van de Noordersluis Bouwgroep.

  Lelystad, 16 mei 2017